لیست دروس:
کد درسنام درستعداد ساعاتشهریهتاریخ شروع
 VMware vSphere Optimize and Scale309.500.000 
توضیحات دوره:
دوره آموزشیVMware vSphere Optimize and Scale   جهت آشنایی مدیران و مهندسین سیستم های مجازی سازی با مباحث پیشرفته جهت مدیریت، عیب یابی و بهینه سازی زیر ساخت  vSphereطراحی شده است. این دوره که همزمان با نسخه  vSphere6منتشر شده است، جایگزین و تلفیق از دو دوره vSphere Troubleshoot و vSphere Performance Tuning می باشد.
 
در این دوره دانشجویان علاوه بر رفع مشکلات واقعی و معمول VMware vSphere در لابراتواری با تجهیزات سخت افزاری کامل، اقدام به یاد گیری مواردی کاملا کاربردی جهت بهبود Performance در زیر ساخت مجازی سازی شده خواهند نمود. علاوه بر این مواردی حیانی که هنگام مجازی سازی سرویسهای مانند Microsoft Exchange, Microsoft SQL, Oracle Server به منظور بهبود کارایی می بایست رعایت شوند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 
اهداف دوره :
استفاده از vSphere client و دستورات CLI جهت عیب یابی مشکلات بر روی سرویس دهنده ESXi
معرفی و استفاده از vSphere Management Assistant یا vMA جهت رفع مشکلات سرویس دهنده های ESXi و vCenter Server
استفاده از محیط CLI جهت عیب یابی vMotion, SVMotion,  HA,  DRS
استفاده از vSphere Client جهت ردیابی و رفع عیب ماشین های مجازی در محیط VMware vSphere
بکارگیری تمهیداتی جهت بهینه سازی در کارکرد CPU
بکارگیری تمهیداتی جهت بهینه سازی در تخصیص Memory
بکارگیری تمهیداتی جهت بهینه سازی vNetworking و Storage
 
مخاطبان دوره :
کارشناسان و مهندسین سیستم های مجازی سازی
کارشناسان پشتیبانی سیستم های مجازی سازی
 
پیشنیاز دوره :
VMware vSphere Install, Configure, Manage
 
 
سرفصل دوره :
 
 
Course Introduction
Introductions and course logistics
Course objectives
Additional resources
 
VMware Management Resources
Understand the purpose of VMware vSphere® Command-Line Interface commands
Discuss options for running vSphere CLI commands
Deploy and configure vSphere Management Assistant
Use vmware-cmd for virtual machine operations
 
vSphere Security
Describe the features and benefits of the Platform Services Controller
Configure ESXi host access and authorization
Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines
 
Performance in a Virtualized Environment
Review the vSphere performance troubleshooting methodology
Explain software and hardware virtualization techniques and their effects on performance
Use vSphere performance monitoring tools
 
Network Scalability
Create, configure, and manage vSphere distributed switches
Migrate virtual machines from standard switches to distributed switches
Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow
 
Network Performance Troubleshooting
Explain the performance features of network adapters
Explain the performance features of vSphere networking
Monitor key network performance metrics
Use vSphere Management Assistant to manage virtual network configurations
Troubleshoot common network performance problems
 
Storage Scalability
Explain vSphere storage APIs for array integration and storage awareness
Configure and assign virtual machine storage policies
Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control
Create and use virtual volumes in vSphere
 
Storage Optimization
Diagnose storage access problems
Configure VMware vSphere® Flash Read Cache™
Monitor key storage performance metrics
Troubleshoot common storage performance problems
 
CPU Performance
Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance
Monitor key CPU performance metrics
Troubleshoot common CPU performance problems
 
Memory Performance
Explain ballooning, memory compression, and host swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
Monitor key memory performance metrics
Troubleshoot common memory performance problems
 
Virtual Machine and Cluster Optimization
Describe guidelines for optimizing virtual machine configuration
Discuss how vGPU usage affects virtual machine performance
Discuss guidelines for using resource allocation settings
Discuss guidelines for using resource pools
Discuss guidelines for using vSphere DRS clusters
Troubleshoot common vSphere cluster problems
 
Host and Management Scalability
Describe and use host profiles
Define and use content libraries
Upgrade ESXi and vCenter Server instances
Use VMware vSphere® PowerCLI™
Use Virtual Machine Converter
Use VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI and vSphere Auto Deploy