لیست دروس:
کد درسنام درستعداد ساعاتشهریهتاریخ شروع
 VMware vSphere 6: Install, Configure, Manage459.500.000 
توضیحات دوره:
دوره ICM 6 VMware vSphereجهت آشنایی مدیران و مهندسین شبکه با تکنولوژی مجازی سازی سرورها توسط   VMware vSphere 6طراحی شده است. در این دوره دانشجویان با نصب و راه اندازی سرویس دهنده های VMware ESXi و VMware vCenter و به صورت عملی آشنا خواهند شد .

اهداف دوره :
• راه اندازی و تنظیم سرویس دهنده های ESXi 6  و6 vCenter .
• راه اندازی و تنظیم بستر vNetworking  و vStorage بر روی 6 VMware ESXi .
• نصب ، راه اندازی و مدیریت ماشین های مجازی .
• نصب ، راه اندازی و مدیریت سرویس های  VMware vMotion ،  VMware HA ، VMware DRS و VMware FT جهت ایجاد    .High Availability
•     استفاده از vCenter Converter جهت تبدیل سرویس دهندهای فیزیکی به ماشین های مجازی
 (P2V Conversion ) .
• نصب و راه اندازی VMware Data Recovery (VDR) جهت Backup  و Restore  کردن ماشین های مجازی .
• استفاده ازvCenter  جهت مدیریت منابع ماشینهای مجازی .
• مدیریت دسترسی کاربران سیستم به بستر6  VMware vSphere  .
 
مخاطبان دوره :
• مدیران فناوری اطلاعات
• کارشناسان و مهندسین شبکه
• کارشناسان پشتیبانی
 
پیشنیاز دوره : 
دارا بودن تجربه عملی در زمینه مدیریت یک سیستم عامل Server ، آشنایی با مدیریت بستر شبکه و یا گذراندن دوره های زیر:
 CCNA
  MCITP یا MCSE
سرفصل دوره :
 
1.    Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives
• References and resources
 
2.    Software-Defined Data Center
• Introduce components of the software-defined data center
• Describe where vSphere fits into the cloud architecture
• Install and use vSphere Client
• Overview of ESXi
 
3.    Creating Virtual Machines
• Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
• Create and work with virtual machines and templates
 
4.    vCenter Server
• Introduce the vCenter Server architecture
• Deploy and configure vCenter Server Appliance
• Use vSphere Web Client
• Manage vCenter Server inventory objects and licenses
 
5.    Configuring and Managing Virtual Networks
• Describe, create, and manage standard switches
• Configure virtual switch security and load-balancing policies
• Create, configure, and manage vSphere distributed switches, network connections, and port groups
 
6.    Configuring and Managing Virtual Storage
• Introduce storage protocols and storage device types
• Discuss ESXi hosts using iSCSI and NFS storage
• Create and manage VMFS and NFS datastores
• Introduce VMware Virtual SAN™
• Introduce Virtual Volumes
 
7.    Virtual Machine Management
• Use templates and cloning to deploy new virtual machines
• Modify and manage virtual machines
• Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
• Create and manage virtual machine snapshots
• Create vApps
• Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them
 
8.    Resource Management and Monitoring
• Introduce virtual CPU and memory concepts
• Configure and manage resource pools
• Describe methods for optimizing CPU and memory usage
• Use various tools to monitor resource usage
• Create and use alarms to report certain conditions or events
• Identify and troubleshoot virtual machine resource issues
• Introduce vRealize Operations Manager for data center monitoring and management
 
9.    vSphere HA and vSphere Fault Tolerance
• Explain the vSphere HA architecture
• Configure and manage a vSphere HA cluster
• Use vSphere HA advanced parameters
• Introduce vSphere Fault Tolerance
• Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
• Introduce vSphere Replication
• Use vSphere Data Protection to back up and restore data
 
10.    Host Scalability
• Describe the functions and benefits of a vSphere DRS cluster
• Configure and manage a vSphere DRS cluster
• Work with affinity and anti-affinity rules
• Use vSphere HA and vSphere DRS together for business continuity
 
11.    vSphere Update Manager and Host Maintenance
• Use vSphere Update Manager to manage ESXi patching
• Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
• Create patch baselines
• Use host profiles to manage host configuration compliance
• Scan and remediate hosts
 
12.    Installing vSphere Components
• Install ESXi
• Introduce vCenter Server deployment options
• Describe vCenter Server hardware, software, and database requirements
• Discuss installation of vCenter Server Appliance and a vCenter Server instance
Demonstrate vCenter Server installation