لیست دروس:
کد درسنام درستعداد ساعاتشهریهتاریخ شروع
 CCNA R&S608.000.000 
توضیحات دوره:
به منظور کسب دانش فنی لازم در هر یک از تکنولوژی های ارائه شده از سوی شرکت Cisco، می بایستی دوره های ارائه شده در هرم مربوطه را با توجه به پیشنیازهای دوره شرکت کرد.
 
 گواهینامه های سیسکو اثبات کننده دانش و مهارت متخصصان این رشته می باشد که از ازرش بالایی در بین سایر مدارک مرتبط با شبکه برخوردار است این هرمها عبارتند از :
 
 
Routing & Switching
Video
Voice
Security
Wireless
Service Provider
Service Provider Operation
Design
Data Center
 

   CCNA  Cisco Certified Network Associate
 
این دوره شامل اطلاعات پایه ای درمورد شبکه های LAN, WAN و نحوه نصب و راه اندازی این نوع شبکه ها تا سطح کوچک می باشد.
 
 
اهداف دوره :
 
 
Network fundamentals and how to build simple LANs
Establish Internet connectivity
Manage network device security
IPv6 basics
Troubleshoot VLAN issues
Spanning Tree Protocol
Configure EtherChannel
Layer 3 redundancy
Troubleshoot IP connectivity
Characteristics, functions, and components of a WAN
Configure and troubleshoot EIGRP in an IPv4 environment
Configure EIGRP for IPv6
Configure, verify, and troubleshoot multiarea OSPF
SNMP, syslog, and NetFlow
Manage Cisco device configurations, IOS images, and licenses
 
مخاطبان دوره :
 کلیه علاقه مندان ورود حرفه ای به دنیای شبکه های کامپیوتری دانشجویان رشته کامپیوتر و رشته های مرتبط.
 تکنسین های شبکه
 
پیشنیاز دوره :
گذراندن دوره Network+
 
سرفصل دوره :
 
Building a Simple Network
Functions of Networking
Host-to-Host Communications Model
LANs
Operating Cisco IOS Software
Starting a Switch
Ethernet and Switch Operation
Troubleshooting Common Switch Media Issues
Establishing Internet Connectivity
TCP/IP Internet Layer
IP Addressing and Subnets
TCP/IP Transport Layer
Functions of Routing
Configuring a Cisco Router
Packet Delivery Process
Enabling Static Routing
Managing Traffic Using ACLs
Enabling Internet Connectivity
Managing Network Device Security
Securing Administrative Access
Implementing Device Hardening
Implementing Traffic Filtering with ACLs
Introducing IPv6
Basic IPv6
Configuring IPv6 Routing
Building a Medium-Sized Network
Implementing VLANs and Trunks
Routing Between VLANs
Using a Cisco Network Device as a DHCP Server
Troubleshooting VLAN Connectivity
Building Redundant Switched Topologies
Improving Redundant Switched Topologies with EtherChannel
Layer 3 Redundancy
Troubleshooting Basic Connectivity
Troubleshooting IPv4 Network Connectivity
Troubleshooting IPv6 Network Connectivity
Wide-Area Networks
WAN Technologies
Configuring Serial Encapsulation
Establishing a WAN Connection Using Frame Relay
VPN Solutions
Configuring GRE Tunnels
Implementing an EIGRP-Based Solution
Implementing EIGRP
Troubleshooting EIGRP
Implementing EIGRP for IPv6
Implementing a Scalable, OSPF-Based Solution
Implementing OSPF
Multiarea OSPF IPv4 Implementation
Troubleshooting Multiarea OSPF
OSPFv3
Network Device Management
Configuring Network Devices to Support Network Management Protocols
Managing Cisco Devices
Licensing